Transaction Details

0x40a6d493c85313d14a2e30400a34b3099211597d6496fba63076ec8094bfe881
2 months ago

From : 0x0000000000000... To: 0xaeb574eec648e... For: 500 EVAGATEMASTERTEST (EVAGMT)

0 EVC

0 EVC

0.0000000000 EVA

Nonce: 39
Address:
0xa5a9a113404acdbd34c222d6e4523ebeaf3a51e2
Topics:
0 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef
1 0x0000000000000000000000000000000000000000
2 0xaeb574eec648e43fb38393c2a9227e516e4be2c2
Data:
500

Address:
0xa5a9a113404acdbd34c222d6e4523ebeaf3a51e2
Topics:
0 0xab8530f87dc9b59234c4623bf917212bb2536d647574c8e7e5da92c2ede0c9f8
1 0xaeb574eec648e43fb38393c2a9227e516e4be2c2
2 0xaeb574eec648e43fb38393c2a9227e516e4be2c2
Data:
500